D:PRACA2015_08 Exnarabytikdwg17-03-05 podorys Model (1)