Pustovňa pre umenie

Občianske združenie Pustovňa pre umenie adaptovalo pôvodnú stodolu v obci Hontianske Trsťany na priestor pre stretnutie sa so súčasným umením. Veľkorysý vnútorný priestor stodoly, ktorá v minulosti slúžila aj na sušenie tabaku, poskytuje dostatočnú plochu pre bývanie, tvorbu rezidenta a prezentáciu umenia miestnej komunite. Aj napriek tomu, že stodola tvorí vizuálne jeden ucelený priestor, môžeme ju funkčne členiť na 2 samostatné celky – kvadratický priestor prízemia jasne definovaný stenami a priestor podkrovia pod sedlovou strechou, odčlenený od prízemia riedko uloženými masívnymi väznými trámami. Toto rozčlenenie priestoru podporuje dočasná priestorová inštalácia Podlaha – vytvorená zo starej dlažby spred rekonštrukcie miestneho kostola.

Zadanie vytvoriť v stodole ubytovaciu jednotku prirodzene smerovalo do podkrovnej časti objektu. Vzhľadom na veľkorysosť a ucelenosť priestoru eliminujeme spojenie s pôvodnými konštrukciami na minimum, aby sme zachovali vzdušnosť priestoru. Predkladáme striedmy návrh ubytovacej jednotky s pôdorysom 3 x 4 m. 12 m² box pre ubytovanie umelca pustovníka uložený na dvoch trámoch, prístupný rebríkom položeným mimo centrálnej časti. Pre potreby maximálnej vzdušnosti a oddelenia od strechy a zároveň dosiahnutie dostatočnej svetlej výšky tvoríme miestnosť preklenutú valbovou klenbou kopírujúcu sklon strechy a blížiacu sa ku vodorovným klieštinám. Zariadenie je čisto utilitárne – matrac/posteľ, stôl a stolička.

Ako hlavný formujúci materiál objektu sme zvolili vŕbové prútie. Materiál typický pre košikárov, často však využívaný aj v ľudovom staviteľstve na menšie objekty a špecifické situácie. Obec Hontianske Trsťany bola kedysi oblasť s močiarmi, tŕstím. Patrón košikárov je svätý Anton Pustovník. Materiál prútia nám poskytuje dostatočnú flexibilitu, aby sme docielili dostatočnú transparentnosť a kontakt so stodolou a zároveň zabezpečili pocit súkromia a intimity. Na zabezpečenie dostatočného presvetlenia si pomáhame zozbieranými sklenenými škridlami, ktoré umiestňujeme náhodne nad objekt, aby sme docieli maximálne difúzne presvetlenie.

Konštrukcia stavby je vo svojom princípe utilitárna. Vytváranie útočiska pre pustovného umelca pozostáva z drevenej masívnej podlahy, kde samotné fošne tvoria ako nosnú tak aj nášľapnú vrstvu. Fošne sú uložené na dvoch väzných trámoch stodoly. Vytvorená podlahová doska je od trámov separovaná plstenými pásmi roznášajúcimi nerovnosti. Z betonárskej ocele je vytvorený základný rám konštrukcie stien a klenby. Primárny nosný modul v 1 m rozostupoch strieda v horizontálnom smere členenie sekundárnej konštrukcie každých 25 cm. Základný plošný prvok je vŕbové prútie prepletané vo vertikálnom smere v pravidelnom striedaní na ¼ modulu približne každých 6 prútov. Tento princíp striedania vytvára vzor, ktorý odkazuje na tradičné košikárstvo z danej lokality.

Svätý Anton Pustovník, Košikárstvo, 2007

The Hermit (Pustovník), Gerrit Dou, 1670

Hontianske Trsťany, 2024
Ateliér HAUS + PRAKS o. z.
investor: Pustovňa pre umenie, o. z.

Ste na konci stránky

Hore