Konverzia kina Družba v Košiciach

Súčasný stav

Navrhovaný stav

Zadaním bolo vytvoriť ideový architektonický návrh na nové funkčné využitie a s tým súvisiacu rekonštrukciu kina Družba s vytvorením ekonomicky efektívneho a trvalo udržateľného programu.
Kino Družba je umiestnené v lokalite sídliska zo 60. rokov. Charakteristickým znakom sídlisk je ich monofunkčná orientácia – zabezpečujú bývanie pre širokú vrstvu obyvateľstva. Návrh multifunkčného centra vychádza z pôvodnej funkcie kina, tj. kultúrnej, sociálnej, a zároveň ho mení z mono na polyfunkčný. Univerzálnosť je ideálna práve pre podmienky využitia objektu obyvateľmi na sídlisku.

Kino Družba predstavuje monumentálnu architektúru moderny 60.- 70. rokov. Cieľom návrhu je zachovať tvarový symbolizmus a masívnosť stavby, tj. obvodový plášť ponechať v pôvodnom stave. Najdôležitejším zásahom je zmena strešnej krajiny z dôvodu prívodu svetla dovnútra sály. Zmena funkcie si vyžiadala zmenu hľadiskového priestoru. Hľadisko kinosály je z väčšej časti nahradené rovnou podlahou a doplnené skladacou tribúnou, ktorá zvyšuje variabilitu sály.

Pôvodný nosný systém (väzníky) - novonavrhovaná hľadisková časť - konštrukcia pod nafukovacie vankúše - vrchná konštrukcia strechy

Pôdorys suterénu

Pôdorys prízemia

Rez

Svetelná variabilita sály

Z hodnotenie poroty:
„Návrh preukázal striedmy a ekonomický prístup k riešeniu, ktorý ponúka veľkú variabilitu, rešpektuje pôvodnú architektúru a umožňuje plné využitie hlavnej sály.“

Súťaž – 1. miesto, Košice, 2012
Eva Šestina (pod vedením Pavol Paňák)

Ste na konci stránky

Hore