Kostol v Brne

Lokalita sa nachádza v mestskej štvrti Líšeň uprostred sídliska, vybudovanom v 80. rokoch 20. storočia. Navrhovaný kostol s farnosťou nadväzuje na okolitú zástavbu jasne definovaným tvarom, ktorý nepopiera genius loci. Novostavba kostola sa vďaka kubickému tvaru stáva monumentom s ľudskou mierkou. Charakteristický vzhľad panelových sídlisk sa pretavuje do fragmentu na fasáde kostola v tvare kríža. Jednopodlažná farná časť akcentuje kostol. Átriá poskytujú dostatočné súkromie na pokojný život farnosti.

Pôdorys suterénu

Pôdorys prízemia

Pôdorys 1. poschodia

Vtáčia perspektíva

Pozdĺžne rezy

Priečny rez

Súťaž návrhov, Brno, 2014
Miro Šestina, Eva Šestina, Katarína Škodová, Tomáš Ružiak

Ste na konci stránky

Hore