Nájomné byty v Jarku

Z hodnotenia poroty:
„Svojou jasnou zastavovacou schémou súbor troch bytových domov priestorovo vhodne prepája zelené priestranstvo miesta stavby južne od areálu školy voči obci. Zároveň ponúka poloverejné voľné plochy pre obyvateľov budúcich bytov s primeraným odstupom voči hmote školy. Táto prostá schéma je v danom zastavovacom i topografickom kontexte logická, účinná a rešpektujúca súbory vysokej zelene riešenej lokality.“

Schwarzplan obce

Začlenenie do panorámy

Axonometria

Situácia

Pôdorysy

Pohľad zo školy

„Silnou črtou návrhu je jednoznačná jednoduchá figúra domov a zdržanlivý až strohý výraz bez zbytočnej nepatričnej gestiky. V tomto návrh pravdivo reflektuje podstatnú podmienku úlohy, t.j. určené kritérium nákladov tejto investície. Zároveň takto interpretuje dávne podstatné črty pôvodnej vidieckej architektúry. Svojím objemom je malým bytovým domom sprostredkujúcim väčší objem školy voči drobnejšiemu merítku nižšie položenej staršej i novšej zástavby. Je možnou želateľnou podobou bytových domov pre vidiek, t.j. čoraz častejšieho prenikania novej väčšej mierky do vidieckej urbánnej štruktúry. Prostá repetícia troch rovnakých domov jednoduchej siluety spolu s jestvujúcou vysokou zeleňou zakladá predpoklad príjemného obytného prostredia i dobré zaradenie sa do budúcej štruktúry rozvoja obce v tejto jej zóne.“

Súťaž Jarok – 1. miesto ex aequo, 2014
Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Eva Šestina, Matúš Šestina

Ste na konci stránky

Hore